Ἀφιξις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἐσθονίαν καί ἐπίσκεψις Αὐτοῦ εἰς τάς Πολιτειακάς καί Πολιτικάς Ἀρχάς τῆς Χώρας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Ἀφιξις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἐσθονίαν καί ἐπίσκεψις Αὐτοῦ εἰς τάς Πολιτειακάς καί Πολιτικάς Ἀρχάς τῆς Χώρας

Ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν πρόσκλησιν τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας καί τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἐσθονίας ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν 4ην Σεπτεμβρίου 2013 εἰς Ταλλίνην προκειμένου νά προεξάρχῃ εἰς τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ὡς Αὐτονόμου ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην εἶναι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος οἱ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος, καί Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριος Γρινιεζάκης καί ὁ Ἀρχικλητήρ Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶς.

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Ταλλίνης ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως ὁ Γενικός Γραμματεύς αὐτῆς καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος μετά τῶν μελῶν τῆς περί αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου. Παρόντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ἦσαν ἐπίσης οἱ Πρέσβεις τῆς Τουρκίας, τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Φιλλανδίας, καθώς καί ἀρκετοί κληρικοί καί πρόκριτοι λαϊκοί.

Ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν κατά τήν ἀφιξίν Του εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Ταλλίνης εὐχαριστῶν τούς παρόντας, διά τήν ἐγκάρδιον ὑποδοχήν καί εὐλογῶν τόν λαόν τῆς χώρας. Ἀκόμη, ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήσεις τῶν παρόντων δημοσιογράφων.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Πατριάρχης συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐσθονίας παρεχώρησε συνέντευξιν Τύπου εἰς τόν ἐπίσημον κρατικόν τηλεοπτικόν σταθμόν ETV ἀναφερθείς εἰς θέματα ἐκκλησιαστικά καί κοινωνικά, ἐνῶτό ἑσπέρας ἡ Α.Θ. Παναγιότης καί οἱ συνοδοί Αὐτῆς παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τῆς ἐν Ἐσθονίᾳ Πρέσβεως τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Ayşenur Alpaslan.

Σήμερον τήν πρωΐαν, Πέμπτην, 5ην Σεπτεμβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἀλληλοδιαδόχως τόν Ἀρχηγόν τοῦ κράτους κ. Toomas Hendrik Ilves, τήν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς κ. Ene Ergma, τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν κ. Urmas Paet, ὁ ὁποῖος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, καί τόν Πρωθυπουργόν κ. Andrus Ansip.

Αἱ αὐτῶν Ἐξοχότητες ἐξέφρασαν πρός τόν Πατριάρχην καί τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν διά τήν στοργήν καί τήν ὑποστήριξίν της πρός τήν Αὐτόνομον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας εἰς τό παρελθόν καί ἀπό τοῦ 1996 καί ἐντεῦθεν διά τῆς ἐπανασυστάσεως τοῦ Αὐτονόμου αὐτῆς, ὁ δέ Πατριάρχης ηὐχαρίστησε διά τήν βοήθειαν πρός αὐτήν τοῦ Ἐσθονικοῦ Κράτους, ὡς καί διά τήν ἐπίσημον πρόσκλησιν ὅπως ἐπισκεφθῇ καί πάλιν τήν Ἐσθονίαν.

Μετά τήν συνάντησίν Του μέ τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πατριάρχης ἔδωσεν ὁμοῦ μετ᾽ αὐτοῦ συνέντευξιν Τύπου, ἀπαντήσας εἰς τεθείσας ἐρωτήσεις διά τάς δύο ἐν Ἐσθονίᾳ Ὀρθοδόξους δικαιοδοσίας, διά τήν κατάστασιν ἐν Συρίᾳ, εὐχηθείς νά λάβῃ θετικάς δι᾽ αὐτήν ἀποφάσεις ἡ συνερχομένη ἀπό τῆς σήμερον ἐν Ἁγίᾳ Πετρουπόλει συνάντησις Κορυφῆς G20, ὡς καί δι᾽ ἄλλα ἐπίκαιρα θέματα.

Κατά τήν συνάντησιν μετά τῆς κ. Προέδρου τῆς Βουλῆς λόγου γενομένου καί πάλιν περί τῆς Συρίας ὁ Πατριάρχης εἶπεν ὅτι ἀνταποκρινόμενος καί αὐτός εἰς τήν γνωστήν ἔκκλησιν τοῦ Πάπα θά προσευχηθῇ ἰδιαιτέρως διά τήν εἰρήνην εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν τό προσεχές Σάββατον, καίτοι δέν παύει νά πράττῃ τοῦτο ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς ἐνάρξεως τῆς αἱματοχυσίας ἐκεῖ.

Τό ἑσπέρας ἡ Α.Θ. Παναγιότης καί οἱ συνοδοί Αὐτῆς παρεκάθησαν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἐσθονικῆς Δημοκρατίας εἰς ἐκτός τῆς Ταλλίνης θέρετρον αὐτοῦ.